กดติดตาม

   

"เกิดเป็นมนุษย์ควรสร้าง

บุญกุศล เพื่อภพภูมิที่ดี

 นั่นแหละคือความเจริญ"

กฎระเบียบ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติขณะอยู่ปฏิบัติธรรม


1. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด (ยกเว้น น้ำเปล่า) เข้าไปรับประทานในศาลาบุญโดยเด็ดขาด ให้รับ
ประทานที่โรงทาน หรือในที่ที่สำนักฯจัดไว้ให้

ควรสำรวมกาย วาจาและมีสติ ในขณะตักอาหารและรับประทานอาหาร
ควรนั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มให้เรียบร้อย ไม่คุยกันในระหว่างรับประทานอาหาร

2. ควรสำรวมกาย วาจาและมีสติ ในขณะตักอาหารและรับประทานอาหาร ควรนั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่ ม
ให้เรียบร้อย ไม่คุยกันในระหว่างรับประทานอาหาร

3. ห้ามนำหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ธรรมะมาอ่านในสำนักฯ โดยเด็ดขาด

4. ห้าม สูบบุหรี่ ดื่มสุรา กินหมาก เสพยาบ้า ยานัตถุ์ และสิ่งเสพติดทุกชนิด

5. ห้ามพูดคุยกัน และสนทนาเสียงดัง ในระหว่างปฏิบัติธรรม ห้ามนำถุงพลาสติก (ถุงก็อบแก็บ) ขึ้นบนศาลา และ
ห้ามทำเสียงดังอื่นใด ที่อาจเป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่นในขณะปฏิบัติธรรม

6. ห้ามนำของมาขาย บอกบุญเรี่ยไร ห้ามเป็นหมอดู หมอนวด หมอเวทย์มนต์ เล่นไสยศาสตร์ ทรงเจ้าเข้าผี โดย
เด็ดขาด

7. ห้ามซักเสื้อผ้าในห้องน้ำ ควรแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องน้ำ ห้ามนุ่งกระโจมอก หรือห่มผ้าสไบผืน
เดียว หรือใส่เสื้อชั้นในตัวเดียวเดินในที่พัก บริเวณรอบที่พัก หรือบริเวณหน้าห้องน้ำ

8. ควรช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ห้ามเปิดน้ำ-เปิดไฟทิ้งไว้ ให้ปิดไฟใต้ศาลาเวลา 22.00 น. และเปิดไฟ เวลา 03.15 น. ห้ามตั้งนาฬิกาปลุกก่อนเวลา 03.15 น. และหลังเวลา 22.00 น. ควรรักษาความสงบ ห้าม
พูดคุยและทำเสียงดังรบกวนผู้อื่น

9. ห้ามปัสสาวะหรืออุจจาระ และห้ามนำกระโถนมาปัสสาวะหรืออุจจาระในศาลาหรือบริเวณรอบๆศาลาโดยเด็ด
ขาด

10. ในระหว่างถือบวชเนกขัมมะ ห้ามออกนอกบริเวณสำนักฯ หรืออกไปนั่งคุยคลุกคลีที่ร้านค้า โดยไม่มีเหตุจำเป็น

11. เมื่อครบกำหนดการถือบวชเนกขัมมะแล้ว ต้องเก็บของใช้ส่วนตัวกลับให้หมด ห้ามทิ้งไว้ให้เป็นภาระผู้อื่น

12. ต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ หากได้รับคำเตือน หากผู้ใดฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ และเห็นว่าเป็นเรื่องเสื่อมเสีย
ต่อหมู่คณะ จะไม่อนุญาตให้อยู่ต่อโดดเด็ดขาด และต้องออกจากสำนักฯ โดยทันที