กดติดตาม

   

"เกิดเป็นมนุษย์ควรสร้าง

บุญกุศล เพื่อภพภูมิที่ดี

 นั่นแหละคือความเจริญ"

ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ต้องการมาปฏิบัติธรรม ถือบวชเนกขัมมะ

1. ผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ปฏิบัติธรรม ถือบวชเนกขัมมะ ให้แจ้งความประสงค์ที่จะขอบวชได้ที่เจ้าหน้าที่ของ
สำนักฯ ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ศาลาบุญ และลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ โดยต้องมีหลักฐาน
คือ บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

2. อนุญาตให้อยู่ปฏิบัติธรรมได้ครั้งละไม่เกิน 9 วัน หากมีความประสงค์จะอยู่ต่อต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ให้
ทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนด 1 วัน และจะพิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อเป็นรายๆไป ตามความเหมาะสม

3. ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่วิกลจริต มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ

4. ต้องไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด เช่น หมากพลู ยานัตถุ์ บุหรี่ สุรา ยาบ้า หรือยาเสพติดอื่นๆ

5. ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด (เช่น กระติกน้ำร้อน วิทยุ เทป) มาใช้ในศาลา ยกเว้น วิทยุซาวอเบาท์ และควร
ฟังเฉพาะรายการธรรม ห้ามฟังข่าวและเพลง

6. ห้ามนำของมีค่า และเครื่องรางของขลังทุกชนิดมาประดับตกแต่งร่างกาย

7. ต้องแต่งกายให้สะอาด สุภาพ เรียบร้อย ด้วยผ้าสีขาว


เพศหญิง

• นุ่งผ้าถุง หรือกระโปรงสีขาว ความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งน่อง
• สวมเสื้อแขนยาว หรือครึ่งข้อศอก คอไม่กว้างเกินไป ถ้าผ้าบางควรสวมเสื้อซับในด้วย
• รวบผม หวีผม ให้ดูเรียบร้อย ไม่ควรปล่อยผมรุงรัง
• ไม่ควรนุ่งกางเกง ระหว่างขึ้นปฏิบัติธรรมบนศาลา

เพศชาย

• สวมกางเกงขายาวและเสื้อสีขาว ไม่ควรใช้ผ้าบางเกินไป