กดติดตาม

   

"เกิดเป็นมนุษย์ควรสร้าง

บุญกุศล เพื่อภพภูมิที่ดี

 นั่นแหละคือความเจริญ"

ข้อวัตรที่ต้องปฏิบัติประจำวัน


วันจันทร์-ศุกร์


เช้า

- เวลา 03.30 – 05.30 น.

- เวลา 08.30 น.
ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรม

• ช่วยกันทำความสะอาด “ ศาลาบุญ ห้องน้ำ และบริเวณสำนักฯ ให้สะอาดเรียบร้อย

• ดูแลทำความสะอาด อาสนะ เสื่อ หมอน ผ้าห่ม

บ่าย

- เวลา 13.00 – 15.00 น.

ปฏิบัติธรรม

เย็น

- เวลา 18.00 – 21.00 น.


ทำวัตรเย็น และปฏิบัติธรรม

*1 รอบ

- เวลา 17.40 น.

บวชเนกขัมมะ รับศีล - ลาศีล

• วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันสำคัญต่างๆ ที่จัดปฏิบัติธรรม(ในปฏิทินธรรม)

เช้า

- เวลา 03.30 – 06.00 น.

- เวลา 09.00 – 11.00 น.
ทำวัตรเช้า และปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรม

บ่าย

- เวลา 13.00 – 15.30 น.

ปฏิบัติธรรม

เย็น

- เวลา 18.00 – 21.00 น.

ทำวัตรเย็น และปฏิบัติธรรม

*3 รอบ

- 8.40, 12.40, 17.40น.


บวชเนกขัมมะ รับศีล - ลาศีล
• ต้องขึ้นศาลาทำวัตรเช้า – เย็น และขึ้นปฏิบัติธรรมตามเวลาที่กำหนด หากมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย ไม่สามารถปฏิบัติได้ ขอให้
แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้ง


*** ควรขึ้นศาลาก่อนถึงเวลาปฏิบัติธรรม ***